ThS. LƯƠNG THỊ PHƯƠNG

12 tháng 8, 2020
Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Thống kê sinh học, Điều tra rửng -E-mail: phuongdtqh@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: LƯƠNG THỊ PHƯƠNG    

Giới tính:Nữ

Năm sinh: 14/12/1984

Ngạch giảng viên: V.07.01.01

Chức vụ: Giảng viên

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh C

Đơn vị công tác: Bộ môn Điều tra Quy hoạch, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm Nghiệp

Số điện thoại: 0961001182

Email: phuongdtqh@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

2007, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

2010, Thạc sỹ, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

Từ 2009 đến nay: Giảng viên tại Bộ môn Điều tra Quy hoạch, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

Thống kê sinh học, Điều tra rừng (Ghi tên học phần/môn học)

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

1.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

2.Phương pháp luận dạy thực hành

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Sinh thái rừng, Điều tra rừng.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Bộ

1.Lập biểu thể tích thân cây Cao su (Hevea brasiliensis Mull Arg) trồng thuần loài tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2010-2012.

2.Hoàn thiện phương pháp xác định tăng trưởng và dự đoán sản lượng rừng tự nhiên ở Việt Nam, Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2008-2010

Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Tuyển chọn giống cây lâm nghiệp chính trên rừng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Dự án tỉnh Hà Tây, 2010.


Chia sẻ