ThS. TRẦN THỊ QUYÊN

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Thổ nhưỡng và môi trường đất - Email: quyenhungyen87@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TRẦN THỊ QUYÊN                       

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1987

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.222

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng anh C

Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Lâm học

Số điện thoại: 0373537388

Email: quyenhungyen87@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 2009, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

2012, Thạc sĩ, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

12/2009 - 11/2012: Giảng viên , Ban Nông Lâm,  cơ sở II, Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ 11/2012 đến nay: Giảng viên biên chế, Bộ môn Khoa học đất, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

-Khoa học đất đại cương

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

-Khoa học đất

-Độ phì đất

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

(Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Đánh giá sinh trưởng và kỹ thuật trồng các loài cây phục vụ công tác trồng rừng sản xuất và đề xuất biện pháp kinh doanh hiệu quả » Chủ trì : PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh. Cộng tác viên: Trần Thị Quyên + 6. Năm 2018.

Cấp Cơ sở

1. Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp, "Xác định mật độ và hoạt tính của một số nhóm vi sinh vật đất dưới các trạng thái thảm thực vật tại Đà Bắc, Hòa Bình", Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Thanh, Thành viên: Trần Thị Nhâm, Trần Thị Quyên, Năm 2015

2. Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp, "Biến động Phôt pho vô cơ và hữu cơ hòa tan trong đất rừng sau cháy", Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Mai Vân, Thành viên: Trần Thị Nhâm, Phí Đăng Sơn, Nguyễn Hoàng Hương, Trần Thị Quyên, Mã số: LN.LH – 2018.20 , Năm 2018

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1.  Đinh Mai Vân,  Ma  Thùy  Nhung,  Trần  Thị  Quyên,  Trần  Thị  Hằng, Bước đầu nghiên cứu sự  giải phóng phốt pho hòa tan trong đất rừng dưới ảnh hưởng của quá trình khô  –  tái ẩm trong điều kiện phòng thí nghiệm, Tạp  chí  Khoa  học  Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp. Số 1. Trang 114 – 122. Năm 2019.


Chia sẻ