Nghiệm Thu Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở Năm 2020

14 tháng 12, 2020
Sáng ngày 14/12/2020 Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở năm 2020 theo quyết định số 2212/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 30/11/2020 của hiệu Trưởng nhà trường.

Tên nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ phân vùng điều kiện lập địa thích hợp cho cây Keo lai (A.mangium & A.Auriculiformis) tại huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai

Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Lê Thị Khiếu

Danh sách thành viên hội đồng

TT

Họ và Tên

Chức danh trong Hội đồng

1

PSG.TS Lê Xuân Trường

Chủ tịch

2

Th.S. Trần Thị Quỳnh

Thư ký

3

Th.S. Nguyễn Hoàng Hương

ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh

ủy viên/phản biện 1

5

ThS. Lê Hùng Chiến

ủy viên/phản biện 2

Sau khi Th.S Lê Thị Khiếu trình bày báo cáo đề tài, các thầy/cô trong Hội đồng đọc phản biện và đóng góp ý kiến cho đề tài:

Kết quả của đề tài đạt được như sau:

Đề tài đã xây dựng được bản đồ phân vùng điều kiện lập địa thích hợp cho cây Keo lai tại huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển vùng trồng cây nguyên liệu mang lại giá trị về nhiều mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

Nội dung nghiên cứu của đề tài đầy đủ, toàn diện so với yêu cầu, thời gian và kinh phí.

Kết cấu trong nội dung đề tài logic và khoa học

Nội dung sản phẩm đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng

Sản phẩm của đề tài: 01 bản đồ giấy, 1 báo cáo khoa học và 1 bài báo đăng trên tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Kết luận: Đề tài đạt loạt giỏi.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu


Chia sẻ