Cơ hội nghề nghiệp

17 tháng 4, 2018
Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong hầu hết các cơ quan, đơn vị có liên quan như:

- Các cơ quan nhà nước về nông, lâm nghiệp; cơ quan kiểm lâm, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, doanh nghiệp lâm nghiệp; khuyến lâm và phát triển nông thôn.

- Viện nghiên cứu đào tạo về lâm nghiệp; sinh thái tài nguyên và môi trường, quản lý bền vững gắn liền với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực lâm nghiệp và phòng chống  biến đổi khí hậu.

- Các công ty tư vấn lâm nghiệp, giám sát các công trình lâm sinh


Chia sẻ