Hội đồng khoa học thẩm định và nghiệm thu tài liệu tham khảo

3 tháng 1, 2018
Sáng ngày 02/01/2018 Hội đồng khoa thẩm định và nghiệm thu tài liệu tham khảo "Hướng dẫn phần mềm thống kê STATISTICA" tác giả Cao Thị Thu Hiền

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 743/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 14/12/2017 của Hiệu Trưởng)

TT

Họ và Tên

Chức vụ/Đơn vị

Chức danh trong Hội Đồng

1

TS. Lê Xuân Trường

Trưởng Khoa Lâm học

CHủ tịch Hội đồng

2

Th.S. Lương Thị Phương

Giảng viên BM Điều tra Quy hoạch rừng

Thư ký

3

TS. Bùi Mạnh Hưng

Giảng viên BM Điều tra Quy hoạch rừng

Phản biện 1

4

TS. Phạm thế Anh

Trưởng  BM Điều tra Quy hoạch rừng

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên BM Điều tra Quy hoạch rừng

Ủy viên

  

Hội đồng đã đưa ra kết luận như sau: Cuốn sách chuyên khảo "Hướng dẫn phần mềm thống kê STATISTICA" là cuốn tài liệu có nội dung tương đối phong phú. Các nội dung và thông tin đưa ra có tính khoa học và phù hợp với sinh viên, và các nhà nghiên cứu lâm nghiệp. Cuốn sách có thể được sử dụng để học tập, tham khảo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật phân tích tốt. Hội đồng đề nghị cho xuất bản sau khi chỉnh sửa theo các góp ý.


Chia sẻ