ThS. VŨ THỊ HƯỜNG

12 tháng 8, 2020
Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Thống kê toán học - Email: Vuhuongfuv1984@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Vũ Thị Hường

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1984

Ngạch giảng viên: Giảng viên Hạng III

Chức vụ: Giảng viên

Học vị:

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh trình độ C

Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0985 345289

Email: vuhuongfuv1984@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2002, Kỹ sư, Lâm sinh , Trường Đại học Lâm nghiệp

2007, Thạc sĩ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

02/2008 - 12/2012: Giảng viên hợp đồng tại Bộ môn Lâm sinh, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Từ 01/2013 đến nay: Giảng viên tại Bộ môn Điều tra Quy hoạch, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

-Sinh thái rừng

- Thống kê sinh học

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Biến đổi khí hậu và REDD+

- Thiết kế công trình lâm sinh

- Tiểu giáo viên về Tăng cường năng lực quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

- Nghiên cứu sinh thái rừng

- Điều tra rừng

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Bộ

1.Thử nghiệm trồng cây Quang Bì (Cornus wilsonian) tại một số  vùng núi đá vôi phía Bắc, Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2010-2012.

3.Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2008-2010. , Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2010-2012.

3.Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của một số mô hình rừng Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) gây trồng tại tỉnh Thanh Hóa, Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011 - 2013.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Vũ Thị Hường, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nghiên cứu xói mòn đất dưới một số thảm thực vật tại khu vực hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện Thường Xuân – tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 2, 2013.

2.Vũ Thị Hường và Triệu Thị Hồng Hạnh, Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của mô hình rừng trồng Quế (Cinamomum Cassia Blume) tại xã Yên Cư – Huyện Chợ Mới – Tỉnh Bắc Cạn, , Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2015.


Chia sẻ