NCS. LÊ TUẤN ANH 12 tháng 8, 2020

Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp, Xây dựng quản lý dự án - Email: ltuanhln@yahoo.com

Đọc tiếp
PGS. TS. BÙI THẾ ĐỒI 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Kiêm giảng - Chuyên môn: Lâm sinh -Email: PGS. TS. BÙI THẾ ĐỒI

Đọc tiếp
ThS. VI VIỆT ĐỨC 12 tháng 8, 2020

Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp - Email: Vivietduc@yahoo.com

Đọc tiếp
TS. TRẦN VIỆT HÀ 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn, giảng viên - Chuyên môn: Lâm học nhiệt đới, Lâm nghiệp cộng đồng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên - Email: viethavfu@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM THỊ HẠNH 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Trưởng BM Lâm sinh - Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh - Email: hanhsilv@gmail.com

Đọc tiếp
TS. NGUYỄN HỒNG HẢI 12 tháng 8, 2020

Chức vụ : Phó Trưởng BM, giảng viên - Chuyên môn: GIS & Viễn thám- Email: nguyenhonghai1974@yahoo.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh -Email:thuhanghadong@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. TRẦN THỊ HẰNG, 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội - Email: tranhangvfu81@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM THỊ HIỂN 12 tháng 8, 2020

- Chức vụ: Kỹ sư - Chuyên môn: Lâm sinh, ĐTQH - Email: hienpham1805@gmail.com

Đọc tiếp
TS. CAO THỊ THU HIỀN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Thống kê toán học - Email: caohien7983@yahoo.com

Đọc tiếp
KS. NGUYỄN THỊ BÍCH HOÀ 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ thuật viên - Chuyên môn: Trồng trọt, BVTV - Email: bichhoa81n@gmail.com

Đọc tiếp
T.S. ĐÀO THỊ HOA HỒNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp - Email: daothihoahong@yahoo.com

Đọc tiếp
TS. BÙI MẠNH HƯNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ : Phó Trưởng khoa - Giảng viên - Chuyên môn: Thống kê toán học, Điều tra rừng- Email: buimanhhungvfu@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. VŨ THỊ HƯỜNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Thống kê toán học - Email: Vuhuongfuv1984@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Vũ Tiến Hưng 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Điều tra rừng - Email: vutienhungdhln@yahoo.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN HOÀNG HƯƠNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn, giảng viên- Chuyên môn: Thổ nhưỡng, quản lí sử dụng đất- Email: hoanghuongfuv@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. LÊ THỊ KHIẾU 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Giám đốc TT - Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Đo đạc, GIS - Email: khieulevfu@gmail.com

Đọc tiếp
Th.S. LÊ HỒNG LIÊN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Rừng ngập mặn, sinh thái rừng - email. lehonglien1981@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. ĐỖ THỊ QUẾ LÂM 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm sinh - Email: dothiquelam@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. HOÀNG KIM NGHĨA 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng - Email:hoangkimnghia@yahoo.com

Đọc tiếp