ThS. TRẦN THỊ HẰNG, 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội - Email: tranhangvfu81@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM THỊ HIỂN 12 tháng 8, 2020

- Chức vụ: Kỹ sư - Chuyên môn: Lâm sinh, ĐTQH - Email: hienpham1805@gmail.com

Đọc tiếp
KS. NGUYỄN THỊ BÍCH HOÀ 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ thuật viên - Chuyên môn: Trồng trọt, BVTV - Email: bichhoa81n@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. LÊ THỊ KHIẾU 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Giám đốc TT - Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Đo đạc, GIS - Email: khieulevfu@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. ĐỖ THỊ QUẾ LÂM 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm sinh - Email: dothiquelam@gmail.com

Đọc tiếp
PGS.TS. NGUYỄN MINH THANH 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giám đốc TT - Giảng viên cao cấp - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, quản lí sử dụng đất, Bảo tồn đất và nước, Thổ nhưỡng và quản lí sử dụng đất, Quản lí đất nông nghiệp bền vững.- Email: thanhnm@vfu.edu.vn

Đọc tiếp
ThS. PHẠM QUANG VIỆT 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm sinh - Email:vietyenlinh06@gmail.com.vn

Đọc tiếp
NCS. BÙI THỊ VÂN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Kỹ thuật viên - E-mail: Buivan.frc@gmail.com

Đọc tiếp