Cơ cấu tổ chức của Khoa 25 tháng 12, 2015

Khoa Lâm học là tiền thân của trường đại học Lâm nghiệp. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Hiện tại khoa có 03 bộ môn và 01 trung tâm

Đọc tiếp