PGS. TS. BÙI THẾ ĐỒI 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Kiêm giảng - Chuyên môn: Lâm sinh -Email: PGS. TS. BÙI THẾ ĐỒI

Đọc tiếp
TS. TRẦN VIỆT HÀ 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn, giảng viên - Chuyên môn: Lâm học nhiệt đới, Lâm nghiệp cộng đồng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên - Email: viethavfu@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM THỊ HẠNH 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Trưởng BM Lâm sinh - Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh - Email: hanhsilv@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh -Email:thuhanghadong@gmail.com

Đọc tiếp
Th.S. LÊ HỒNG LIÊN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Rừng ngập mặn, sinh thái rừng - email. lehonglien1981@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. HOÀNG KIM NGHĨA 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng - Email:hoangkimnghia@yahoo.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM THỊ QUỲNH 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Sinh thái học, Địa lý sinh thái rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên - Email: phamthiquynhvfu@gmail.com

Đọc tiếp
Th.S. TRẦN THỊ MAI SEN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Sinh thái học, Rừng ngậm mặn, Sinh thái rừng - Email: Senmydinh@gmail.com

Đọc tiếp
GPS.TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Trưởng Khoa, giảng viên cao cấp - Chuyên môn: Lâm sinh, Trồng rừng, Sinh thái rừng, REDD+ - Email: truongfuv@yahoo.com

Đọc tiếp
ThS. TRẦN THỊ YẾN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Trồng rừng - Email: Yenlamsinh@gmail.com

Đọc tiếp