ThS. NGUYỄN HOÀNG HƯƠNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn, giảng viên- Chuyên môn: Thổ nhưỡng, quản lí sử dụng đất- Email: hoanghuongfuv@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. TRẦN THỊ NHÂM 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1 - Email : nhamvfu2014@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Thổ nhưỡng 2. - Email: ntbpvfu@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. TRẦN THỊ QUYÊN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Thổ nhưỡng và môi trường đất - Email: quyenhungyen87@gmail.com

Đọc tiếp
TS. PHÍ ĐĂNG SƠN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Trưởng Bộ môn, giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Địa chất tài nguyên - Email: sonpd@vfu.edu.vn

Đọc tiếp
T.S. ĐINH MAI VÂN 12 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, 2; Quản lý sử dụng đất - Email : vandinhmai@gmail.com

Đọc tiếp