ThS. VI VIỆT ĐỨC

12 tháng 8, 2020
Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp - Email: Vivietduc@yahoo.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: VI VIỆT ĐỨC                                                   

Giới tính: Nam

Năm sinh: 12/11/1982

Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1 Châu Âu

Đơn vị công tác: Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng – khoa Lâm học

Số điện thoại: 0902.251.048

Email: vivietduc@yahoo.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 2007, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

2010, Thạc sỹ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 02/2008 đến nay: Giảng viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn: Quy hoạch Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học:

- Quy hoạch Lâm nghiệp

- Quy hoạch Nông lâm nghiệp

- Quy hoạch sư dụng đất

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Chứng chỉ "Sự tham gia của cộng đồng trong Lâm nghiệp" - 2012

- Chứng chỉ "Applied GPS data management" - 2013

- Chứng chỉ "Phương pháp luận dạy thực hành" -2016

- Chứng chỉ "Tiểu giáo viên môn học Biến đổi khí hậu đại cương" - 2017

- Chứng chỉ "Đào tạo tiểu giáo viên môn học Quản lý phát thải Các bon trong Lâm nghiệp" - 2017

- Chứng chỉ "Tiểu giáo viên về tăng cường năng lực quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ" - 2019

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: Quy hoạch lâm nghiệp, hướng nghiên cứu Quản lý rừng bền vững

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

Tham gia đề tài cấp Bộ:

1. Quy hoạch chuyển hóa rừng trồng Mỡ (Manglietia Glauca Dandy) và rừng trồng Sa Mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb.Hook) cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn, Đề tài của Bộ NN&PTNT, 2006-2010.

2. Nghiên cứu xây dựng phương án điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại vùng núi phía  Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên, Đề tài của Bộ NN&PTNT, 2011-2015.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Tham gia biên soạn Giáo trình:

1. Trần Hữu Viên (Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Vi Việt Đức, Quy hoạch Lâm nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2019.


Chia sẻ