NCS. LÊ TUẤN ANH

12 tháng 8, 2020
Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp, Xây dựng quản lý dự án - Email: ltuanhln@yahoo.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Lê Tuấn Anh                

Năm sinh: 1980

Ngạch giảng viên: Giảng viên hạng III

Học vị: ThS năm 2008; Chuyên ngành Lâm học; tại trường Đại học Lâm nghiệp

Ngoại ngữ: Tiếng anh- trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu

Đơn vị công tác (nơi sinh hoạt chuyên môn) Khoa Lâm học- Trường ĐHLN

Số điện thoại: DĐ: 0913.386406 

Email: Ltuanhln@yahoo.com; anhhuongvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ tháng 8/1998 đến tháng 6/2002: Học đại học ngành lâm học tại trường đại học Lâm nghiệp

- Từ tháng 10/2005 đến tháng 10/2008: Học thạc sỹ ngành lâm học tại trường đại học Lâm nghiệp

- Từ năm 2014 đến nay: NCS chuyên ngành điều tra và quy hoạch rừng tại trường đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 12/2002 đến tháng 6 năm 2003: Tập sự giảng dạy và nghiên cứu tại bộ môn Điều tra quy hoạch rừng - khoa Lâm học

- Từ tháng 6/2003 đến nay: Giảng viên bộ môn Điều tra quy hoạch rừng - khoa Lâm học

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

- Quy hoạch lâm nghiệp

- Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn

- Xây dựng và quản lý dự án lâm nghiệp

- Quy hoạch sử dụng đất

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Quy hoạch lâm nghiệp

- Điều chế rừng, quản lý rừng bền vững

- Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên

6. ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN/ NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/ dự án/ nhiệm vụ KHCN chủ trì

6.2. Đề tài/ dự án/ nhiệm vụ KHCN Tham gia

Cấp bộ:

1- Nghiên cứu thử nghiệm trồng các loại cây cho LSNG tại vùng Lòng hồ Thuỷ Điện Hoà Bình giai đoạn 2005-2008- Cộng tác viên chính

2- Xây dựng mô hình cấu trúc rừng ổn định, đại diện cho một số trạng thái rừng chính- giai đoạn 2005-2007. Cộng tác viên

3- Xây dựng biểu thể tích gỗ thân cành ngọn cây đứng cho một số loài cây khai thác chủ yếu trong rừng tự nhiên Việt Nam 2009-2011. Cộng tác viên chính

4- Đánh giá các nguồn hưởng lợi trong QLR cộng đồng ở 3 vùng Miền núi phía Bắc, Bắc trung bộ và Tây Nguyên năm 2011. Cộng tác viên

5- Nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp xác định tăng trưởng và dự đoán sản lượng rừng tự nhiên ở Việt Nam năm 2008- 2010. Cộng tác viên chính

6- Xây dựng phương trình sinh khối để ước tính sinh khối các bon trên mặt đất cho rừng lá rộng thường xanh và tre nứa tại khu vực bắc trung bộ Việt Nam năm 2012. Cộng tác viên

Cấp trường/ Cơ sở

1. Xây dựng phương án quy hoạch phát triển khu rừng thực nghiệm khoa lâm học tại Xã Bình thanh, Thung Nai – Huyện Cao Phong – Hoà Bình năm 2004

2. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các khu rừng thực nghiệm trường Đại Học Lâm nghiệp năm 2005

3. Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu các khu rừng thực nghiệm trường Đại Học Lâm nghiệp năm 2006

4. Điều tra phân loại hiện trạng rừng phục vụ trồng rừng theo cơ chế sạch (CDM) năm 2007

5. Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS để hỗ trợ việc đánh giá một số tiêu chí quản lý rừng bền vững ở Việt Nam năm 2011

6. Phân tích mô hình không gian của loài cây Nhò Vàng (Streblus macrophyllus) ở VQG Cúc Phương năm 2015

7. Phân tích động thái cấu trúc và mô hình phân bố không gian của 1 số trạng thái rừng lá rộng thường xanh khu vực miền trung Việt Nam năm 2016

8. Nghiên cứu quản lý tài nguyên rừng và giảm nhẹ thiên tai bằng QGIS năm 2018

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Nguyễn Hồng Hải, Phạm Văn Điển, Lê Tuấn Anh, Phạm Thế Anh, Đặc điểm, phân bố và quan hệ không gian của loài cây Nhò Vàng (Streblus macrophyllus) ở vqg Cúc Phương, Tạp chí NN&PTNT, số 24 năm 2015

2. Lê Tuấn Anh, Vương Văn Quỳnh, Trần Xuân Sơn, Bùi Mạnh Hưng, Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám đa thời gian để phát hiện sớm mất rừng tại huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông,  Tạp chí NN&PTNT số 24 năm 2018

3. Nguyễn Hồng Hải, Lê Thanh Trà, Lê Tuấn Anh, Cấu trúc không giang của rừng lá rộng thường xanh ở Kon Hà Nừng, Tỉnh Gia lai, Tạp chí khoa học công nghệ Lâm nghiệp, số 4 năm 2019.

4. Cao Thị Thu Hiền, Lê Tuấn Anh, Thay đổi cấu trúc và đa dạng loài cây gỗ của rừng lá rộng thường xanh tại vùng lõi VQG Cúc Phương, Tạp chí NN&PTNT, Số 2 năm 2020

7.2. SÁCH, GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp. Chủ biên: GS TS Trần Hữu Viên. Đồng tác giả: Lê Tuấn Anh, Vi Việt Đức. Nơi Xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật, Mã số ISBN978-604-67-1371-5, QĐXB số 149/QĐ-NXBKHKT năm 2019


Chia sẻ