TS. Vũ Tiến Hưng

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Điều tra rừng - Email: vutienhungdhln@yahoo.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Vũ Tiến Hưng       

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1978

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Chức vụ:

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Anh văn B2 Châu Âu

Đơn vị công tác: Bộ môn điều tra Quy hoach - Khoa Lâm học

Số điện thoại: 0912225928

Email:vutienhungdhln@yahoo.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2001, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

2006, Thạc sĩ Lâm sinh, trưởng Đại học Lâm nghiệp

2015, Tiến sĩ Lâm sinh, trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 09 năm 2001 đến tháng hết tháng 6 năm 2007. Giáo viên tại Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng

Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 7 năm 2017. Phó giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Khoa Lâm học Trường Đại học Lâm nghiệp.

Từ 7/2017 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

-Điều tra rừng

Sau Đại học

-Điều tra rừng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Bộ

1.Nghiên cứu chuyển hoá rừng trồng Mỡ (Manglietia glauca) và Sa mộc (Cunningghamia lanceolata) để cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn, đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2006-2010.

2.Xây dựng biểu thể tích gỗ thân, cành, ngọn cây đứng cho một số loài cây khai thác chủ yếu trong rừng tự nhiên ở Việt Nam, đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2009-2011.

Cấp Cơ sở

1.Hoàn thiện phương pháp xác định tăng trưởng và dự đoán sản lượng rừng tự nhiên ở Việt Nam, đề tài cấp cơ sở NN&PTNT, 2008-2010.

2.Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của một số mô hình rừng Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) gây trồng tại tỉnh Thanh Hóa, đề tài cấp cơ sở NN&PTNT, 2011-2013.

3.Lập biểu thể tích thân cây cao su (Hevea brasiliensis Mull Arg) trồng thuần loài tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đề tài cấp cơ sở NN&PTNT, 2010-2012.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Vũ Tiến Hinh, Phạm Thế Anh, Phùng Nhuệ Giang, Hoàng Xuân Y, Vũ Tiến Hưng, Hoàng Văn Hoàn. Nghiên cứu phương pháp điều tra thể tích cành cho một số loài cây đang được khai thác chủ yếu ở rừng tự nhiên Việt Nam. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11 năm 2011 trang 56-64

2. Vũ Tiến Hinh, Phạm Thế Anh, Phùng Nhuệ Giang, Hoàng Xuân Y, Vũ Tiến Hưng, Hoàng Văn Hoàn. Xác định tỉ lệ các loại gỗ lợi dụng thân cây cho một số loài cây đang được khai thác chủ yếu ở rừng tự nhiên Việt Nam. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11 năm 2011 trang 65-71

3. Vũ Tiến Hưng, Phạm Thế Anh. Lựa chọn phương trình xác định thể tích thân cây các loài cây khai thác phổ biến ở rừng tự nhiên vùng Bắc trung bộ. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 20 năm 2012 trang 91-94.

4. Vũ Tiến Hưng. Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và carbon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh vùng Bắc Bộ Việt Nam. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 17 tháng 09 năm 2014, trang 107-113.

5. Vũ Tiến Hưng, Phạm Thế Anh. Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và carbon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh vùng Nam Trung Bộ Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, số 3 tháng 9 năm 2014, trang 21-26.

6. Vũ Tiến Hưng, Phạm Minh Toại, Nguyễn Đình Hải. Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và carbon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Tạp chí Rừng và môi trường số 66 năm 2014.

7. Vũ Tiến Hưng, Đỗ Anh Tuân, Nguyễn Minh Thanh. Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và các bon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Tạp chí NN & PTNT, tháng 11 năm 2014 trang 97-101.

8. Vũ Tiến Hưng,Vũ Thế Hồng, Nguyễn Minh Thanh, Hoàng Văn Hoàn. Nghiên cứu một số đặc điểm của tỷ lệ sinh khối khô/sinh khối tươi cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam. Tạp chí NN & PTNT, tháng 1 năm 2015 trang 124-128.

9. Vũ Tiến Hưng, Lê Xuân Trường. Nghiên cứu một số đặc điểm của cấu trúc sinh khối trên mặt đất cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam. Tạp chí NN & PTNT, tháng 11 năm 2016 trang 12-17.

10. Đỗ Thị Quỳnh Liên, Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Việt, Vũ Tiến Hưng. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong nhân giống lan phi điệp hòa bình (Dendrobium anosmum Lindley). Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp. Số 6 năm 2019 trang 6-19.

11. Cao Thị Thu Hiền, Phạm Thế Anh, Vũ Tiến Hưng. "Xác định phần trăm số cây/số cây cần đo chiều cao vút ngọn để lập phương trình tương quan H-D". Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tháng năm 2018.


Chia sẻ