NCS. BÙI THỊ VÂN

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Kỹ thuật viên - E-mail: Buivan.frc@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: BÙI THỊ VÂN                              

Giới tính: Nữ

Năm sinh:1981

Chức vụ: Nhân viên

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ:Cử nhân tiếng Anh

Đơn vị công tác trung tâm nghiên cứu Lâm Nghiệp và biến đổi khí hậu – Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm Nghiệp

Điện thoại liên hệ: 0868141181                      

E-mail: Buivan.frc@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 2005, Kỹ sư, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

2012, Thạc sĩ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

2019, Cử nhân, Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 Tháng 5/2006 đến tháng 10/2013: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tháng 10/2013-4/2019: Nhân viên, Trung tâm thí nghiệm thực hành – Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh – Trường Đại học Lâm Nghiệp

Tháng 4/2019 đến nay: Nhân viên, Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp và biến đổi khí hậu – Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm Nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

*Đại học

 (Ghi tên học phần/môn học)

*Sau Đại học

(Ghi tên học phần/môn học)

*Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

 (Ghi tên khóa đào tạo/bồi dưỡng)

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Điều tra, điều chế rừng. Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì: Không

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

*Cấp bộ

1. Nghiên cứu khả năng tạo chồi của dòng Bạch đàn CT14, Đề tài cấp Bộ công thương, Năm 2006-2010

*Cấp cơ sở

2. Khảo nghiệm giống dòng bạch đàn PN14, Đề tài cấp cơ sở Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu Giấy, Năm 2010

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Lê Thế Sự, Nguyễn Thị Phương, Bùi Thị Vân Tác động của người dân đến tài nguyên rừng của người dân tại khu BTTN Pù Luông  huyện Bá Thước – Thanh Hóa. Tạp chí Rừng và Môi trường, số 69 +70, 2015.

2. Vũ Nhâm, Bùi Thị Vân, Điều chỉnh sản lượng rừng trồng khai thác hàng năm đáp ứng tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng (FSC) tại Tổng công ty giấy Việt Nam (Vinapaco). Tạp chí KH & CN Lâm Nghiệp, số 2, 2019.

3. Vũ Nhâm, Bùi Thị Vân, Phạm Gia Thanh, Nghiên cứu và đánh giá các tác động môi trường trong quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng (FSC) tại Tổng công ty giấy Việt Nam (Vinapaco). Tạp chí Rừng và Môi trường, số 93+94, 2019.

4. Vũ Nhâm, Bùi Thị Vân, Phạm Thế Anh, Đánh giá các tác động xã hội trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng (FSC) tại Tổng công ty giấy Việt Nam (Vinapaco). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 9, 2019

5. Vũ Nhâm, Bùi Thị Vân, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Một số vấn đề pháp luật trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng (FSC) tại Tổng công ty giấy Việt Nam (Vinapaco). Tạp chí KH & CN Lâm Nghiệp, số 3, 2019

6. Bùi Thị Vân, Hoàng Thị Dung, Lê Thị Khiếu, Xây dựng và lập kế hoạch quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng FSC tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tạp chí KH & CN Lâm Nghiệp, số 6, 2019

 


Chia sẻ