ThS. TRẦN THỊ HẰNG,

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội - Email: tranhangvfu81@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:Trần Thị Hằng

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 07/05/1981

Ngạch giảng viên: Kỹ sư hướng dẫn thực hành.

Học vị:Thạc sỹ Lâm học

Ngoại Ngữ: Tiếng anh

Đơn vị công tác Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp và biến đổi khí hậu, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Xuân mai Chương mỹ Hà Nội

Số điện thoại:0985512835

Email: tranhangvfu81@ gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

*2003, Kỹ sư, Lâm nghiệp xã hội, Trường Đại học Lâm nghiệp

*2011, thạc sỹ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

2003 - /2006: Nghiên cứu viên, Trung tâm công nghệ sinh học Trường đại học lâm nghiệp

Từ 2006-7/2007 Nghiên cứu viên, Trung tâm công nghệ sinh học,Viện sinh thái và môi trường Trường đại học lâm nghiệp

Từ 2007-11/2011 Nghiên cứu viên, Trung tâm thí nghiệm thực hành khoa lâm học Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ 11/2011 đến nay: Giảng viên, Khoa Lâm học Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

-Hướng dẫn thực hành thực tập môn khoa học đất,( học phần 1/ thổ nhưỡng 1)

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

- Khoa học đất

-Nghiên cứu về dinh dưỡng trong đất

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây phay (Duabanga sonneratioides Buch-Ham.) cung cấp gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT  Năm 2019-2022

Cấp Tỉnh/Thành phố

Rà soát điều chỉnh và xây dựng định mức KTKT, đơn giá trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội,  Dự án cấp thành phố Năm 2019 -2019

Cấp Cơ sở

1. Ảnh hưởng của quá trình khô hạn kéo dài- tái ẩm đến sự giải phóng phốt pho hòa tan từ các loại đất rừng. Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, Năm 2019 -2019

2.  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bỏ hóa sau canh tác lương rẫy đến một số tính chất đất tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp,  Năm 2019 -2019

3. Nghiên cứu một số tính chất đất dưới rừng trồng Quế tại Văn Yên, Yên Bái, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp,  Năm 2016 - 2016

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1.Đinh Mai Vân, Trần Thị Hằng,  Ảnh hưởng của quá trình khô – tái ẩm đến sự thay đổi hàm lượng phốt pho hòa tan trong tầng đất rừng nhiệt đới, 2 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: 1. Trang 114 – 122. Năm 2020.

2.Đinh Mai Vân, Trần Thị Hằng,  Bước đầu nghiên cứu sự giải phóng phốt pho hòa tan trong đất rừng dưới ảnh hưởng của quá trình khô – tái ẩm trong điều kiện phòng thí nghiệm, 2 Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp. Số 1. Trang 114 – 122. Năm 2019

3.Đinh Mai Vân, Trần Thị Hằng, Sự thay đổi một số tính chất hóa học của đất dưới tán rừng trồng thông mã vĩ (Pinus masoniana) sau cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội. 2 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số 24. Trang 145 – 152. Năm 2018


Chia sẻ