ThS. PHẠM QUANG VIỆT

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm sinh - Email:vietyenlinh06@gmail.com.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Phạm Quang Việt  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1974

Ngạch giảng viên:  Kỹ Sư

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc  sĩ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0945550401

Email: Vietpqvnuf@mail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1996, Kỹ sư, Lâm sinh tổng hợp, Trường Đại học Lâm nghiệp

2004, Thạc sĩ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1996 - 7/1998: Tập sự  và nghiên cứu, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ 8/1998- đến nay: Kỹ sư và nghiên cứu viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học Hướng dẫn thực tập các môn:

-Sinh thái rừng

-Kỹ thuật lâm sinh

-Trồng rừng (Ghi tên học phần/môn học)

Sau Đại học

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Trồng rừng và kỹ thuật lâm sinh

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

Cấp Bộ

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

Cấp Bộ đã từng tham gia cộng tác viên các đề tài

1 Nghiên cứu xây dựng phương án Điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Điển năm 1998

2.Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng thâm canh mây dưới tán rừng tại một số vùng sinh thái khác nhau. chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Điển. năm 2000

3.Xây dựng mô hình rừng chuẩn trên núi đá tại Hòa Bình. chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Điển năm 2002

4.Kiểm kê nhanh trữ lượng rừng tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Yên Bái. chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Điển  năm 2004

5.Nghiên cứu xây dựng phương án Điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Điển năm 2006

Cấp Tỉnh/Thành phố

Đánh giá sinh trưởng một số loài cây trồng rừng nguyên liệu tại tỉnh Gia Lai chủ nhiệm đề tài Phạm Minh Thanh 2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A.Trong nước.

1.Nghiên cứu sinh trưởng rừng thông Caribe (Pinus Caribe Morelet) tại Lâm đồng Nguyễn Minh Thanh, Phạm Quang Việt, Lê Viết Dũng, Lê Cảnh Nam tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 9 trang  113- 121 năm 2019


Chia sẻ