Đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai

2 tháng 3, 2020
Đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá sự phục hồi của cấu trúc rừng lá rộng thường xanh sau khai thác chọn với cường độ khai thác khác nhau tại Kon Hà Nừng, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Đây là kết quả của sự hợp tác trong nghiên cứu giữa giảng viên, học viên cao học và sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của rừng lá rộng thường xanh theo nhóm gỗ và cấp đường kính giúp cho việc quản lý và phát triển rừng bền vững có định hướng theo nhóm loài cây, cụ thể áp dụng cho rừng tự nhiên là rừng sản xuất. Toàn bộ các cây gỗ có đường kính ngang ngực ≥ 6 cm được đo đếm trên 03 ô tiêu chuẩn 1-ha của 03 trạng thái rừng với cường độ khai thác khác nhau tại trạm thực nghiệm Kon Hà Nừng, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Các phân tích thống kê được thực hiện trên phần mềm SPSS 20.0.

Kết quả cho thấy: (1) Đặc điểm cấu trúc lâm phần dựa vào các giá trị bình quân chung (N từ 774 - 868 cây/ha, G từ 35,763 - 45,480 m2/ha và M từ 469,5 - 659,1 m3/ha) chưa phân hóa được khả năng phục hồi sau khai thác. (2) Khi phân chia theo cấp đường kính và nhóm gỗ thì sự khác biệt về đặc điểm cấu trúc được thể hiện rõ: Độ nhiều (78 loài ở mức độ tác động trung bình và 63 loài ở mức độ tác động thấp). Tổng tiết diện ngang (G), trữ lượng (M) giữa các mức độ tác động khác nhau và cấp kính có xu hướng tăng dần theo cỡ đường kính (ở cấp kính 6 – 15 cm: G, M nhỏ nhất là 3,165 m2 và 22,6 m3, lớn nhất là 3,949 m2 và 29,1 m3; ở cấp kính lớn nhất > 45 cm: G, M thấp nhất là 18,077 m2 và 269,9 m3; lớn nhất là 24,387 m2 và 397,4 m3).

Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật và phương án bảo tồn, phát triển rừng bền vững tại khu vực nghiên cứu.

 

Phạm Thế Anh1, Hoàng Thị Dung1, Hồ Quốc Việt2, Hoàng Văn Thức3, Lê Trung Hưng4 (2019). Đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 24: 128-133

  1. Trường Đại học Lâm nghiệp
  2. K25B Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp
  3. K62 Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp
  4. Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ.

Chia sẻ