Cơ cấu tổ chức của Khoa

25 tháng 12, 2015
Khoa Lâm học là tiền thân của trường đại học Lâm nghiệp. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển. Hiện tại khoa có 03 bộ môn và 01 trung tâm

TS. Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa

TS. Trần Việt Hà - P. Trưởng Khoa - Kiêm trưởng BM Lâm sinh

Th.S. Nguyễn Đình Hải - P Trưởng Khoa - Kiêm GĐTTTHTH

TS. Phí Đăng Sơn - Trưởng BM  BM KHĐ

TS. Phạm Thế Anh - Trưởng  BM ĐTQH

 

 


Chia sẻ