Cơ cấu tổ chức của Khoa

25 tháng 12, 2015
Khoa Lâm học là tiền thân của trường đại học Lâm nghiệp. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Hiện tại khoa có 03 bộ môn và 01 trung tâm

PGS.TS. Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa

TS. Trần Việt Hà - P. Trưởng Khoa - Kiêm trưởng BM Lâm sinh

TS. Bùi Mạnh Hưng - P. Trưởng Khoa

TS. Phí Đăng Sơn - Trưởng BM  BM KHĐ

TS. Phạm Thế Anh - Trưởng  BM ĐTQH

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh- Giám đôc TT Nghiên cứu Lâm nghiệp và biến đổi khí hâu

 

 


Chia sẻ