GIỚI THIỆU

17 tháng 4, 2018
Giới thiệu

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:     

Tiếng Việt: Lâm sinh               

Tiếng Anh: Silviculture

- Mã số ngành đào tạo: 7620205

- Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư

- Thời gian đào tạo: 04 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Kỹ sư Lâm sinh

+ Tiếng Anh: Silviculture engineer

-   Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp

2.  Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn nhân lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ kỹ thuật lâm sinh.

- Mục tiêu cụ thể:

Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng.

Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

3.  Phương thức tuyển sinh

* Theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 4 tổ hợp

* Theo kết quả học tập ở bậc TPHT (Học bạ THPT)


Chia sẻ