Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019

14 tháng 5, 2019
Sáng ngày 13/5/2019 Hội Đồng nhiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2018-2019

Danh sách HĐ nhiệm thu theo QĐ số 155  /QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 25/4/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp.

TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Giảng viên hướng dẫn

Danh sách Hội đồng

Họ và tên

Chức danh

1

Nghiên cứu xác định lượng nước tưới cho một số loài cây lâm nghiệp trong giai đoạn vườn ươm

Nguyễn Thùy Dương
Vũ Thị Chung

60 LS

PGS.TS. Lê Xuân Trường

TS. Trần Việt Hà

ThS. Phạm Thị Quỳnh

ThS. Phạm Thị Hạnh

TS. Đinh Mai Vân

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Uỷ viên

2

Nghiên cứu nhân giống Xương rồng tai thỏ từ hạt

Cao Xuân Ninh
Nguyễn Nhất Hoàng

62 LS

TS. Trần Việt Hà

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh

ThS. Phạm Thị Quỳnh

ThS. Phạm Thị Hạnh

ThS. Trần Thị Yến

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Uỷ viên

Sau khi đại diện nhóm nghiên cứu khoa học trình bày kết quả đề tài nghiên cứu của nhóm. Các Thầy/cô trong hội đồng đóng góp ý kiến cho đề tài nghiên cứu được, bêu 1 số vấn đề cần chỉnh sửa để bản báo cáo được hoàn thiện.

Kết luận đánh giá 2 đề tài đạt loại Khá.


Chia sẻ