NGHIỆM THU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGANH LÂM SINH

4 tháng 12, 2018
Sáng ngày 03/12/2018 trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành nghiệm thu báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Lâm Sinh theo Quyết định số 2571/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL của Hiệu trưởng Trường Đại...

Tham dự buổi Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá có PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó hiệu trưởng – Phó trưởng Ban chỉ đạo nghiệm thu; PGS.TS. Nguyễn văn Quân – Chủ tịch Hội đồng Trường – Trưởng tiểu ban Nghiệm thu; Ban thư ký và các thành viên trong tiểu ban; Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Lâm học.

Sau 1 ngày làm việc hiệu quả Hội đồng đã kết đưa ra kết luận cẩn sửa đổi, bổ sung thêm một số tiêu chí cần thiết, thu thập thêm minh chứng còn thiếu để bản báo cáo tự đánh giá được hoàn thiện.

Một số hình ảnh của buổi Nghiệm thu

PGS.TS. Trần Quang Bảo - Phó Hiệu Trưởng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân Trưởng tiểu ban Báo cáo TĐG chương trình ĐT Ngành Lâm sinh phát biểu

TS. Trần Việt Hà - Trưởng Ban Thư ký Báo cáo

Tiểu Ban nghiệm thu Báo cáo CTĐT ngành Lâm sinh

 


Chia sẻ