Khoa Lâm học được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Lâm sinh.

16 tháng 9, 2021
Khoa Lâm học được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Lâm sinh.

Chương trình giáo dục đào tạo trình độ đại học ngành Lâm sinh trong tháng 3 năm 2021 đã được kiểm định bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh. Đến nay, khoa Lâm học đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Lâm sinh.

Giấy chứng nhận kiểm định chấy lượng chương trình đào tạo Ngành Lâm sinh

Trong suốt thời gian kiểm định vào tháng 3 năm 2021, toàn thể CBVC trong Khoa, sinh viên và các tập thể, cá nhân có liên quan đã phối hợp kịp thời và hiệu quả với các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài. Cung cấp đầy đủ thông tin, minh chứng cần thiết cho đoàn khảo sát. Kết quả kiểm định là 88% các tiêu chí đạt yêu cầu và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Lâm sinh giai đoạn 2021-2026.

Khai mạc đợt khảo sát chương trình đào tạo


Chia sẻ