ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, Thổ nhưỡng 2. - Email: ntbpvfu@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG                  

 Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1986

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.222

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: TOEFL PBT 540

Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Lâm học

Số điện thoại: 0973833033

Email: ntbpvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

*2008, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

*2012, Thạc sĩ, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

12/2009 - 12/2010: Giảng viên tập sự, Bộ môn Khoa học đất, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ 01/2011 đến nay: Giảng viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

-Khoa học đất đại cương

-Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng, Phân bón

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

-Sustainable Forest Management in a Changing World

-Giảng viên hạng 2

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

-Khoa học đất

-Độ phì đất

 -Đánh giá sử dụng đất

-Phân bón

-Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

Cấp Bộ

Cấp Tỉnh/Thành phố

Cấp Cơ sở

1. Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp, " Nghiên cứu ứng dụng QGIS để quản lý tài nguyên rừng và giảm nhẹ thiên tai", Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Mạnh Hưng, Thành viên: Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Thanh Thủy Vân, Lê Thị Khiếu, năm 2018.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Phạm Văn Điển (2011), "Cơ sở sinh thái học phân chia điều kiện lập địa thích hợp cho loài cây Mây nếp tại một số địa phương  phía Bắc Việt Nam", Số 3, 2011, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyên đề 11.

2. Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Bích Phượng (2012), ""SPSS – Lời giải cho một số vấn đề phân tích số liệu Lâm nghiệp", Số 1, 2012, Tạp chí trường Đại học lâm nghiệp, ISSN 1859-3828.

3. Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Bích Phượng  (2012), "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để phân tích số liệu nghiên cứu Lâm nghiệp", Số 2, 2012, Tạp chí trường Đại học lâm nghiệp, ISSN 1859-3828.

4. Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Bích Phượng (2013), "Stata – Giải pháp mới cho phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp", Kỳ I, số 3, 2013, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. ISSN 1859-3828.

5. Nguyễn Thị Bích Phượng (2013), "Nghiên cứu đặc điểm biến dị của Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et De Vriese) tại Uông Bí, Quảng Ninh", Kỳ II, số 3, 2013, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828.

6. Nguyễn Hoàng Hương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2015), "Nghiên cứu tính chất lý, hoá học đất tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình", số 1, 2015, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828.

7. Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Phượng, Lê Thị Khiếu, Nguyễn Thị Bích Hoà (2017), "Đặc điểm sinh vật đất dưới tán rừng thực nghiệm Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp", trang 65-75, Số 20/10, 2017, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828.

8. Nguyen Thi Bich Phuong, Bui Manh Hung (2018), "Variations of soil chemical properties at different horizons under natural forest canopy in Kon Ka Kinh National Park, Gia Lai", page 83-92, No.1, Vietnam Journal of Forest Science, ISSN 1859-0373.

9. Nguyen Minh Thanh, Nguyen Thi Bich Phuong, Bui Nhat Hung (2018), "Efficiency  assessment  of  agricultural  land  use  in  Con  Cuong  district, Nghe An province", page 65-74, No.2, Journal of Forest Science and Technology, ISSN 1859-3828.

10. Nguyen  Thi  Bich  Phuong,  Doan  Thi  Hoa (2018), "Structural  and biodiversity characteristics of natural forests in Muong Phang historical monument, Dien Bien province", page 43-52, No.5, Journal of Forest Science and Technology, ISSN 1859-3828.

11. Nguyen Thi Bich Phuong (2019) "Structure, biomass and carbon stocks characteristics of Acacia hybrid forests in Ham Yen, Tuyen Quang", page 50-59, No.8, Journal of  Forest Science and Technology, ISSN 1859-3828.

B. Quốc tế

Vogel C., Nguyen T.B.P., Rehschul S., Kalbitz K. (2016), Poster "The role of extracellular polymeric substances in aggregate turnover – Work in progress" (2016), presented in the international conference "SOMmic – Microbial Contribution and Impact on Soil Organic Matter, Structure and Genesis" (Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, Germany, 9 to 11 November 2016).


Chia sẻ