T.S. ĐINH MAI VÂN

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, 2; Quản lý sử dụng đất - Email : vandinhmai@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Đinh Mai Vân                                                     

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1985

Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ:

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh (thành thạo)

Đơn vị công tác: Bộ môn khoa học Đất, khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: +84904058698

Email: vandinhmai@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

*2006, Kỹ sư, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

2010, Thạc sỹ, Khoa học đất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2017, Tiến sỹ, Sinh thái học đất, Khoa Hóa học, Sinh học và Khoa học Trái đất, Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Bayreuth, Cộng hòa Liên bang Đức.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 2006 - nay: Giảng viên, Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ 02/2014 đến 10/2017: Nghiên cứu sinh tại bộ môn Sinh thái Đất, Khoa Sinh học, Hóa học và Khoa học trái đất, Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Bayreuth, Cộng hòa Liên bang Đức.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

- Thổ nhưỡng 1

- Thổ nhưỡng 2

- Quản lí sử dụng đất

Sau Đại học

- Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp

- Quản lí sử dụng đất và biến đổi khí hậu

- Sinh thái đất

- Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Sinh hóa đất

- Sinh thái đất

- Đất thoái hóa và phục hồi

- Quản lí và sử dụng đất

- Đánh giá đất

- Đất và biến đổi khí hậu.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

Cấp Bộ

Cấp Tỉnh/Thành phố

Cấp Cơ sở

1. Biến động phốt pho vô cơ và hữu cơ hòa tan trong đất rừng sau cháy, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018-2018.

2. Ảnh hưởng của quá trình khô hạn kéo dài- tái ẩm đến sự giải phóng phốt pho hòa tan từ các loại đất rừng, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2019-2019.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

Cấp Bộ

1. Thiết lập thí điểm hệ thống tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện, Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2017 - 2019.

2. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát và cập nhật diễn biến rừng ngập mặn ven biển Việt Nam, Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2017 - 2019.

3. Nghiên cứu đánh giá hiện tượng cố định phốt pho trong đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực phân lân trong canh tác nông nghiệp - Trường hợp tỉnh Thái Bình, Đề tài cấp Viện hàn Lâm KHCNVN, 2020 – 2021.

Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Thiết lập thí điểm hệ thống tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện- áp dụng cho huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Đề tài cấp tỉnh,  2018 – 2019.

2. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả của quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển rừng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang, Đề tài cấp tỉnh, 2018 – 2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. Bài báo, báo cáo khoa học[2]

A. Trong nước

1. Đinh Mai Vân,  Đánh giá sự tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường đất vùng thâm canh hoa xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 19, năm 2011.

2. Đinh Mai Vân,  Nghiên cứu ảnh hưởng của thâm canh hoa lên một số tính chất đất tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, năm 2011.

3. Đinh Mai Vân, Phí Đăng Sơn, Trần Thị Hằng, Trần Nhật Tân, Trần Thị Nhâm, Nguyễn Hoàng Hương, Bùi Thị Cúc, Sự thay đổi một số tính chất hóa học của đất dưới tán rừng trồng thông mã vĩ (Pinus masoniana) sau cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 24, năm 2018.

4. Nguyễn Đức Thành, Hoàng Quốc Nam, Lưu Thế Anh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Bá Biên, Hoàng Thị Thu Duyến, Đinh Mai Vân, Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hấp phụ phốt pho trong đất phù sa Đồng bằng sông Hồng. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, tập 61, số 12, năm 2019.

5. Lưu Thế Anh, Nguyễn Hoài Thư Hương, Dương Thị Lịm, Nguyễn Đức Thành, Hoàng Quốc Nam, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Thu Duyến, Đinh Mai Vân, Khảo sát ảnh hưởng của pH và nồng độ phốt pho đến quá trình hấp phụ phốt pho trong đất lúa. Tạp chí các Khoa học Trái Đất và Môi trường, tập 35, số 3, năm 2019.

6. Đinh Mai Vân, Ma Thùy Nhung, Trần Thị Quyên, Trần Thị Hằng, Bước đầu nghiên cứu sự giải phóng phốt pho hòa tan trong đất rừng dưới ảnh hưởng của quá trình khô – tái ẩm trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số 1, năm 2019.

7. Đinh Mai Vân, Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Hằng, Ảnh hưởng của quá trình khô – tái ẩm đến sự thay đổi hàm lượng phốt pho hòa tan trong tầng đất rừng nhiệt đới. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 1,  2020.

B. Quốc tế

1. Dinh, MV; Schramm T; Spohn M; Matzner E (Presentation),  Effects of soil drying-rewetting cycles on the release of water-soluble organic and inorganic phosphorus in forest soils, Jahrestagung der DBG 2015: Horizonte des Bodens, 2015, Muenich.

2. Dinh, MV; Guhr; Spohn M; Matzner E (Presentation), Drying-rewetting cycles release phosphorus from forest soil. Authors: Mai-Van, Dinh,  8th International Phosphorus Workshop (IPW8), 2016, Rostock. doi: 10.12754/procs-2016-ipw8.

3. Mai-Van, Dinh, Thilo Schramm, Marie Spohn, Egbert Matzner (Article), Drying-rewetting cycles release phosphorus from forest soils, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 179, 670-678, 2016. doi:10.1002/jpln.201500577.

4. Mai-Van Dinh, Alexander Guhr, MarieSpohn, EgbertMatzner (Article), Release of phosphorus from soil bacterial and fungal biomass following drying/rewetting, Soil Biology Biochemistry, 110, 1-7, 2017. doi:10.1016/j.soilbio.2017.02.014.

5. Dinh, MV; Guhr; Spohn M; Matzner E (Presentation),  Release of phosphorus from soil bacterial and fungal biomass following drying/rewetting, Jahrestagung der DBG 2017: Horizonte des Bodens, 2017, Göttingen.

6. Mai-Van Dinh, Alexander Guhr, Alfons R. Weig, Egbert Matzner, Drying and rewetting of forest floors: Dynamics of soluble phosphorus, microbial biomass-phosphorus  and microbial communities (Article), Biology and Fertility of soils, 54, 761-768, 2018. doi.org/10.1007/s00374-018-1300-y.


Chia sẻ