ThS. TRẦN THỊ NHÂM

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Giảng viên - Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1 - Email : nhamvfu2014@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TRẦN THỊ NHÂM                      

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1989

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.222

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng anh B1

Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Lâm học

Số điện thoại: 0968252529

Email: nhamvfu2014@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2011, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

2014, Thạc sĩ, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/2011 – 8/2014: Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Trung tâm thí nghiệm thựchành khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ 08/2014 đến nay: Giảng viên biên chế, Bộ môn Khoa học đất, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

-Khoa học đất đại cương

-Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng

-Phân bón

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Khoa học đất, Quản lý sử dụng đất

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Cơ sở

1. Xác định mật độ và hoạt tính của một số nhóm vi sinh vật đất dưới các trạng thái thảm thực vật tại Đà Bắc, Hòa Bình, Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp, Năm 2015

2. Biến động Phôt pho vô cơ và hữu cơ hòa tan trong đất rừng sau cháy, Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp, Mã số: LN.LH – 2018.20, Năm 2018

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bỏ hóa sau canh tác nương rẫy đến một số tính chất đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp, Năm 2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Nhâm (2015), "Đánh giá hiệu quả của một số mô hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn", Số 46, 2015, Tạp chí của Hội Khoa học đất Việt Nam.

2. Đinh Mai Vân, Phí Đăng Sơn, Trần Thị Hằng, Trần Nhật Tân, Trần Thị Nhâm, Nguyễn Hoàng Hương, Bùi Thị Cúc (2018), "Sự thay đổi một số tính chất hoá học của đất dưới tán rừng trồng Thông Mã Vĩ (Pinus massoniana) sau cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội", Tạp chí Nông nghiệp &PTNT

3. Nguyễn Hoàng Hương, Trần Thị Nhâm, Lê Thị Khiếu (2019), " Nghiên cứu tính chất lý, hóa học đất sau canh tác nương rẫy tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La", Số 4, 2019, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, ISSN


Chia sẻ