Tổ chức Fauna & Flora International tuyển vị trí Cán bộ dự án Bảo tồn thực vật

6 tháng 4, 2020
Chuyên ngành Thực vật, Lâm nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan, 2-3 năm kinh nghiệm trở lên; lương thỏa thuận.

Interested candidates are invited to send a cover letter and CV in English to Ms. Le Hong Viet via email viet.hong.le@fauna-flora.org no later than 15th April 2020. Only shortlisted candidates are contacted for interviewing.

FFI's mission is to conserve threatened species and ecosystems worldwide, choosing solutions that are sustainable, based on sound science, and which take into account human needs. FFI's strategy to achieve this mission is to work with in-country organisations at all levels to support them in identifying and implementing country led sustainable solutions. 

For more information please visit www.fauna-flora.org

---

Các ứng viên quan tâm được mời gửi thư xin việc và CV bằng tiếng Anh cho bà Lê Hồng Việt qua email viet.hong.le@fauna-flora.org không muộn hơn ngày 15 tháng 4 năm 2020. Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách mới được liên hệ để phỏng vấn.

Nhiệm vụ của FFI, là bảo tồn các loài và hệ sinh thái bị đe dọa trên toàn thế giới, lựa chọn các giải pháp bền vững, dựa trên khoa học đúng đắn và có tính đến nhu cầu của con người. Chiến lược của FFI để đạt được sứ mệnh này là hợp tác với các tổ chức trong nước ở tất cả các cấp để hỗ trợ họ xác định và thực hiện các giải pháp bền vững do quốc gia lãnh đạo.

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập www.fauna-flora.org


Chia sẻ