Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Lâm sinh năm 2020

30 tháng 11, 2020
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Lâm sinh năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 413-2/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 05/3/2020 của Trường Đại học Lâm nghiệp)

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Thông tin về cơ sở cấp bằng và cơ sở đào tạo

Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Lâm nghiệp

Đơn vị đào tạo: Khoa Lâm học

2. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành:  Tiếng Việt: Lâm sinh

Tiếng Anh: Silviculture

Mã số ngành đào tạo:  52.62.02.05

Trình độđàotạo: Đại học

Thời gian đào tạo:  4 năm

Tên văn bằng sau tốt nghiệp: kỹ sư Lâm sinh

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Lâm học

Thông tin về kiểm định chất lượng: Chưa được kiểm định chất lượng

3. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên ngành lâm sính sau khi ra trường:

- Có kiến thức cơ bản và vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng.

- Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và khoa học và phát triển lâm nghiệp.

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

4. Thông tin tuyển sinh

Về phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước

Về đối tượng tuyển sing: Tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên, có đủ điều kiện theo quy chế hiện hành của bộ GDĐT.

Về phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và Xét tuyển học bạ THPT

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Kến thức

1.1. Kiến thức cơ bản

- CĐR 1: Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- CĐR 2: Có Kiến thức chung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- CĐR 3: Am hiểu các chủ trương, chính sách, luật pháp hiện hành của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo vệ, sử dụng và phát triển tài nguyên rừng.

- CĐR 4: Vận dụng được các kiến thức cơ bản của các ngành khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và phát triển trình độ chuyên môn.

1.2. Kiến thức chuyên môn

- CĐR 5: Vận dụng các kiến thức về phân loại thực vật để xác định tên gọi, đặc điểm nhận biết và giá trị sử dụng của các đại diện trong hệ thống phân loại giới thực vật bậc cao.

- CĐR 6: Mối quan hệ giữa quá trình hình thành với các tính chất đất; Những đặc điểm cơ bản của các nhóm và loại đất chính; Một số hệ thống và kỹ thuật sử dụng đất bền vững thông qua các đặc điểm về lập địa.

- CĐR 7: Quy trình cải thiện giống, tạo giống mới, nhân giống và các phương thức bảo tồn nguồn gen cây rừng.

- CĐR 8: Các phương pháp phòng, tránh lửa rừng; Phương pháp phòng, trừ một số loại sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp thường gặp.

- CĐR 9: Những quá trình đặc trưng diễn ra trong hệ sinh thái rừng; Sự khác nhau cơ bản giữa các kiểu thảm thực vật rừng, các tiêu chí xác định và phân loại rừng.

- CĐR 10: Quy trình điểu tra rừng, thu thập, xử lý, lưu trữ, tích hợp và quản lý thông tin về tài nguyên rừng bằng hệ thống thông tin địa không gian (GIS) và viễn thám.

- CĐR 11: Những nguyên lý cơ bản của kỹ thuật lâm sinh trong tạo rừng, nuôi dưỡng, khai thác và phục hồi rừng.

- CĐR 12: Những nguyên lý kỹ thuật lâm sinh cơ bản để quản lý rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và nông lâm kết hợp.

- CĐR 13: Nội dung công tác quy hoạch lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

- CĐR 14: Trình tự các bước cơ bản trong tiến trình thực hiện nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học đặc thù của ngành lâm nghiệp.

- CĐR 15: Những nguyên lý cơ bản về quản lý phát thải carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng cứng

Kỹ sư lâm sinh sau khi ra trường có thể thành thục những kỹ năng sau:

-CĐR 16: Tổ chức thực hiện được một cuộc điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng và phân loại rừng.

- CĐR 17: Xác định được các chỉ tiêu cấu trúc rừng, sinh khối và khả năng tích lũy carbon của rừng.

- CĐR 18: Vận dụng được phương pháp đánh giá đất đai để lựa chọn loài cây trồng thích hợp với lập địa

- CĐR 19: Đề xuất và chỉ đạo thực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp để tạo rừng, nuôi dưỡng rừng và khai thác rừng.

- CĐR 20: Thành thạo các kỹ thuật xử lý hạt, gieo, ươm, chiết, ghép, giâm hom và chăm sóc cây con trong vườn ươm.

- CĐR 21: Nhận diện được một số loại sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp thường gặp và biện pháp phòng trừ.

- CĐR 22: Xác định được cơ sở kỹ thuật, kinh tế, xã hội để xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp; Kế hoạch quản lý rừng bền vững; Dự án, công trình lâm sinh trong từng trường hợp cụ thể.

- CĐR 23: Xây dựng và quản lý được bản đồ tài nguyên rừng bằng công nghệ Viễn thám và GIS.

- CĐR 24: Thành thạo quy trình thu thập thông tin và xử lý số liệu bằng các phương pháp thống kê thông dụng, độc lập hoàn thành báo cáo khoa học.

2.2. Kỹ năng mềm

- CĐR 25: Kỹ năng giao tiếp, hòa nhập, thích nghi với môi trường làm việc đặc thù của nghành Lâm nghiệp.

- CĐR 26: Kỹ năng đàm phán, ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm.

- CĐR 27: Kỹ năng viết khoa học, thuyết trình lưu loát trước đám đông.

- CĐR 28: Kỹ năng làm việc và nghiên cứu độc lập.

3.Yêu cầu về thái độ

- CĐR 29: Có ý thức trách nhiệm của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, tuân thủ hiến pháp và pháp luật.

- CĐR 30: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng các giá trị đạo đức  nghề nghiệp.

- CĐR 31: Trung thực, sáng tạo và độc lập trong học tập và nghiên cứu khoa học.

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học 

4.1. Yêu cầu về ngoại ngữ

  • CĐR 32: Sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm sinh đạt trình độ tiếng Anh chuẩn TOEIC 450 điểm do trường ĐH Lâm nghiệp tổ chức thi hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

4.2 Yêu cầu về tin học

- CĐR 33: Sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm sinh đạt trình độ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư Lâm sinh có thể làm việc tại:

- CĐR 34: Các cơ quan, tổ chức có hoạt động liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và dịch vụ về lâm nghiệp và lâm sinh.

- CĐR 35: Các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp lâm nghiệp, tổ chức quốc tế, phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình đồ sau khi ra trường

- CĐR 36: Sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm sinh có thể học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước.

7. Các chương trình tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

  • Trường ĐH Bách khoa, Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/
  • Trường ĐH Nông lâm - Đại học Huế: https://www.huaf.edu.vn/
  • Trường ĐH Tây Bắc: https://www.utb.edu.vn/
  • Trường ĐH Nông lâm TP. HCM: https://www.hutech.edu.vn/
  • Trường ĐH Colorado: https://www.colostate.edu/
  • Trường ĐH New Brunswick: https://www.unb.ca/
  • Trường ĐH Goettingen: https://www.uni-goettinge.de/

file chi tiết


Chia sẻ