BỘ MÔN LÂM SINH

26 tháng 9, 2016
BỘ MÔN LÂM SINH

 

KỶ YẾU BỘ MÔN LÂM SINH

Silviculture Department

Email: bmlamsinh@gmail.com

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN

1. Lược sử hình thành và phát triển

          Bộ môn Lâm sinh được thành lập năm 1992 trực thuộc khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp. Tiền thân của Bộ môn Lâm sinh là Bộ môn Lâm học và Bộ môn Trồng rừng được thành lập năm 1956. Để phù hợp với cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển chung của nhà trường năm 1992 đã sát nhập 2 bộ môn thành bộ môn Lâm sinh. Từ khi thành lập đến nay bộ môn đã quản lý phát triển chuyên môn các  môn học và các ngành đào tạo được giao.

2. Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

          Hiện nay bộ môn được Nhà trường và Khoa giao quản lý và đào tạo ngành Lâm sinh và ngành Lâm nghiệp.

          Các môn học được giao đào tạo gồm có: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Sinh thái môi trường, Kỹ thuật lâm sinh, Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề, Trồng rừng, Phương pháp nghiên cứu hệ sinh thái, Quản lý rừng bền vững… và các môn học cho chương trình tiên tiến và chương trình chuẩn: Địa lý sinh thái rừng, Quản lý thảm thực vật rừng nhiệt đới, Địa chất tài nguyên thiên nhiên, Sinh thái và quan trắc TNTN…

3. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

          Hiện nay các giảng viên trong bộ môn đã và đang tham gia nhiều chương trình, đề tài, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, cấp bộ môn về các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật lâm sinh và phát triển lâm nghiệp.

4. Thành tích đã đạt được

          - Năm 2007: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2008: Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen cấp bộ

          - Năm 2009: Bằng khen cấp Chính phủ

          - Năm 2010: Huân chương lao động hạng ba

          - Năm 2011: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2012: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2013: Tập thể lao động tiên tiến

          - Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2015: Tập thể lao động tiên tiến

          - Năm 2016: Tập thể lao động xuất sắc

II. THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC

- Tổng số cán bộ đang công tác tại bộ môn là 12 người, trong đó trình độ thạc sỹ: 9 người, trình độ tiến sỹ: 5 người.

- Cán bộ kiêm giảng: 03 trong đó có 1 PGS. TS và 02 Tiến sỹ.

TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG, 1968

Chức vụ: Trưởng Trưởng Khoa, giảng viên

Chuyên môn: Lâm sinh, Trồng rừng, Sinh thái rừng, REDD+

Email: truongfuv@yahoo.com

Chi tiết

Chi tiết 2

ThS. PHẠM THỊ HUYỀN, 1962

Chức vụ: Nguyên Phó trưởng BM.

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Trồng rừng, Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề

Email: phamhuyenbmls9@gmail.com

Chi tiết

TS. TRẦN VIỆT HÀ, 1973

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn, giảng viên

Chuyên môn: Lâm học nhiệt đới, Lâm nghiệp cộng đồng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Email: viethavfu@gmail.com

Chi tiết

chi tiết 2

TS. HÀ QUANG ANH, 1981

Chức vụ: Phó trưởng ban xúc tiến tuyển sinh & tư vấn việc làmgiảng viên

Chuyên môn: Khoa học Lâm nghiệp, Sinh thái quan trắc TNTN, Quản lý rừng bền vững

Email: qanhsilvi@gmail.com

Chi tiết

ThS. PHẠM THỊ QUỲNH, 1989

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Địa lý sinh thái rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Email: phamthiquynhvfu@gmail.com

Chi tiết

Chi tiết

ThS. HOÀNG KIM NGHĨA, 1979

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng

Email:hoangkimnghia@yahoo.com

Chi tiết

chi tiết 2

ThS. TRẦN THỊ MAI SEN, 1979

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Rừng ngập mặn, Sinh thái rừng

Email: senmydinh@gmail.com

Chi tiết

Chi tiết 2

ThS. TRẦN THỊ YẾN, 1983

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Trồng rừng

Email: Yenlamsinh@gmail.com

Chi tiết

Chi tiết 2

ThS. PHẠM THỊ HẠNH, 1984

Chức vụ: Phó Trưởng BM Lâm sinh

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh

Email: hanhsilv@gmail.com

Chi tiết

chi tiet 2

ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG, 1982

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh

Email:thuhanghadong@gmail.com

Chi tiết

chi tiết

TS. PHẠM MINH TOẠI, 1976

Chức vụ: Phó trưởng phòng Đào tạo- Giảng viên kiêm giảng

Chuyên môn: Lâm sinh, Địa lý sinh thái rừng, Quản lý rừng bền vững, Kỹ thuật lâm sinh, Chứng chỉ rừng.

Email: toaifuv@yahoo.com

Chi tiết

PGS. TS. BÙI THẾ ĐỒI, 1973

Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Kiêm giảng

Chuyên môn: Lâm sinh

Email: doifuv@yahoo.com

Chi tiết

TS. NGUYỄN TRUNG THÀNH, 1974

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lâm sinh

Email: thanhfuv@yahoo.com

TS. TRẦN HỢP, 1976

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lâm sinh

Email: hopjapan@yahoo.com

 

 

 


Chia sẻ