TRUNG TÂM NCLN&BĐKH

27 tháng 9, 2016

 TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH KHOA LÂM HỌC

LABORATORY AND PRACTICE CENTER OF SILVICULTURE

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM

1. Lược sử hình thành và phát triển

Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Khoa Lâm học được thành lập từ ngày 01/07/2007. Tiền thân của Trung tâm là các bộ phận thuộc 7 bộ môn Khoa Lâm học. Sau 9 năm thành lập, Trung tâm đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học gắn với chuyên môn mà Khoa quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực gắn lý thuyết với thực tiễn sản xuất.

2. Lĩnh vực đào tạo, chuyên môn

Hiện nay Trung tâm Thí nghiệm thực hành đang đảm nhiệm 4 Modul chính là Điều tra quy hoạch; Khuyến nông và phát triển nông thôn; Khoa học đất; Lâm sinh.

Trung tâm có chức năng phục vụ công tác đào tạo, KHCN của nhà trường, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, thí nghiệm khoa học, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ, sản xuất dịch vụ.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Quản lý toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực của trung tâm được Nhà trường giao. Quy hoạch xây dựng các phòng thí nghiệm; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi và bảo dưỡng trang thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục của phòng thí nghiệm và đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị.

- Tổ chức toàn bộ các hoạt động thí nghiệm, thực hành theo kế hoạch đào tạo được giao và chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng thí nghiệm, thực hành Khoa Lâm học cũng như các bộ môn liên quan.

- Thu thập, lưu trữ các mẫu vật phục vụ NCKH và đào tạo, chuyển giao tiến bộ kĩ thuật.

- Thực hiện công tác chuyên môn theo đặt hàng của Ngành và các lĩnh vực có liên quan.

3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Hầu hết các cán bộ trong trung tâm đã và đang tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Trung tâm đã thường xuyên liên kết với các đơn vị bạn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thuộc các mảng như: Phân tích đất; Điều tra tài nguyên rừng, quy hoạch rừng; Lâm nghiệp xã hội; Tư vấn thiết kế quy hoạch cảnh quan, không gian xanh đô thị, quy hoạch du lịch sinh thái....

4. Thành tích đã đạt được

4.1. Thành tích tập thể

Từ khi được thành lập đến nay Trung tâm Thí nghiệm thực hành Khoa Lâm học đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ đoàn kết, đồng sức đồng lòng với mục tiêu xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh. Kết quả đó đã được Ban lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn công nhận với nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tổ công đoàn xuất sắc.

4.2. Thành tích cá nhân

Hầu hết cán bộ của trung tâm đều là cán bộ trẻ nhưng vẫn không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ bản thân nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu công việc chuyên môn được giao. Song song với đó cán bộ Trung tâm vẫn thường xuyên đăng ký, phấn đấu để đạt được các danh hiệu thi đua mà Nhà trường, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động. Kết quả đã đạt được các danh hiệu như: "Giáo viên giạy giỏi" và "Lao động tiên tiến".

II. THÔNG TIN NĂNG LỰC

1. Thông tin về đội ngũ cán bộ hiện đang công tác ở Trung tâm

Tính đến thời điểm hiện nay Trung tâm có tổng số cán bộ là 11 cán bộ, trong đó: Trình độ Tiến sỹ: 02 cán bộ; Thạc sỹ: 08 cán bộ; Kỹ sư: 01 cán bộ

Hiện đang làm nghiên cứu sinh: 01 cán bộ .

2.  Thông tin từng cán bộ hiện đang công tác

PGS.TS.  NGUYỄN MINH THANH, 1965     

Chức vụ: Giám đốc TT - Giảng viên cao cấp      

- Chuyên môn: Thổ nhưỡng 1, quản lí sử dụng đất, Bảo tồn đất và nước, Thổ nhưỡng và quản lí sử dụng đất, Quản lí đất nông nghiệp bền vững.

- Email:  thanhnm@vfu.edu.vn

chi tiết

ThS. LÊ THỊ KHIẾU, 1978

- Chức vụ: Phó Giám đốc TT - Kỹ sư HDTH

- Chuyên môn: Đo đạc, GIS

- Email: khieulevfu@gmail.com

chi tiết

ThS. ĐỖ THỊ QUẾ LÂM, 1975

- Chức vụ: Kỹ sư HDTH

- Chuyên môn: Lâm sinh

- Email: dothiquelam@gmail.com

Thông tin chi tiết

ThS. PHẠM QUANG VIỆT, 1974

- Chức vụ: Kỹ sư HDTH

- Chuyên môn: Lâm sinh

- Email:vietyenlinh06@gmail.com.vn

Thông tin chi tiết

TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, 1975

- Chức vụ: Kỹ sư HDTH

- Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội

- Email: ntphuong_sftc@yahoo.com

ThS. TRẦN THỊ HẰNG, 1981

- Chức vụ: Kỹ sư HDTH

- Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội

- Email: tranhangvfu81@gmail.com

Thông tin chi tiết

ThS. TRẦN THANH SƠN, 1991

- Chức vụ: Kỹ sư

- Chuyên môn: Lâm sinh

- Email: transonxm1991@gmail.com

Th.S. LƯƠNG KIM CHI, 1990

- Chức vụ: Kỹ thuật viên

- Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội

- Email: kimchivfu@gmail.com

ThS. PHẠM THỊ HIỂN, 1985

- Chức vụ: Kỹ sư

- Chuyên môn: Lâm sinh, ĐTQH

- Email: hienpham1805@gmail.com

Thông tin chi tiết

KS. NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA, 1982

- Chức vụ: Kỹ thuật viên

- Chuyên môn: Trồng trọt, BVTV

- Email: bichhoa81n@gmail.com

Thông tin chi tiết

NCS. BÙI THỊ VÂN, 1981

- Chức vụ: Kỹ thuật viên

- E-mail: Buivan.frc@gmail.com

Thông tin chi tiết

3. Thông tin về đội ngũ cán bộ đã từng công tác tại Trung tâm

- Th.S. Nguyễn Đình Hải - Nguyên Giám đốc Trung tâm. Hiện công tác tác tại Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn - Trường ĐH Lâm nghiệp.

- TS. Vũ Tiến Hưng - Nguyên Phó Giám đôc Trung tâm. Hiện công tác tại BM Điều tra quy hoạch - Khoa Lâm học - Trường ĐH Lâm nghiệp

- TS. Nguyễn Văn Việt – Nguyên Giám đốc Trung tâm. Hiện công tác tại Viện công nghệ sinh học – Trường ĐH Lâm nghiệp.

- TS. Nguyễn Quang Nam – Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện công tác tại Viện công nghệ sinh học – Trường ĐH Lâm nghiệp.

- Ths. Trần Thị Nhâm – Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện công tác tại bộ môn Đất – Khoa Lâm học - Trường ĐH Lâm nghiệp.

- KS. Nguyễn Thị Thu - Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện công tác tại Trung tâm triển lãm – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- TS. Phạm Hoàng Phi - Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện công tác tại Viện KTCQ&NT- Trường ĐH Lâm nghiệp.

- ThS. Nguyễn Thế Kỳ - Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện công tác tại Phong đào tạo – Trường ĐH Lâm nghiệp.

- ThS. Trần Lê Lĩnh - Cán bộ công tác tại Trung tâm.

- KS. Phan Thị Thủy - Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện đã nghỉ hưu.

- KS. Hoàng Thị Yến - Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện đã nghỉ hưu.

- KS. Lê Thị Nhâm - Cán bộ công tác tại Trung tâm. Hiện đã nghỉ hưu.

 


Chia sẻ